PROGRAM AKADEMII TRANSFORMACJI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ

Program kształcenia został podzielony na dwie części i składa się z:

Część I – kształcenie w zakresie funkcjonowania administracji publicznej – zajęcia przygotowujące do pracy w administracji.
Część II – kształcenie w zakresie zagadnień związanych z transformacją energetyczno-klimatyczną.

CZĘŚĆ I

Składa się z następujących modułów szkoleniowych:

1. PODSTAWY PRAWA I ADMINISTRACJI obejmuje kształcenie w zakresie podstawowej i zaawansowanej wiedzy o funkcjonowaniu administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem administracji rządowej. Uczestnicy zapoznają się także z organizacją i zasadami pracy służby cywilnej. Ponadto uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie prawa, szczególnie w dziedzinie prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa klimatycznego i prawa konstytucyjnego. Podczas kursów uczestnicy nabierają umiejętności w zakresie stosowania prawa i jego interpretacji. Po skończonym module uczestnicy powinni charakteryzować się wiedzą i umiejętnościami w dziedzinie legislacji, znać wymogi formalne prowadzenia procesu legislacyjnego oraz posiadać wiedzę w dziedzinie praktyki administracji rządowej.

2. ZAGADANIENIA MIĘDZYNARODOWE obejmuje kształcenie w zakresie Unii Europejskiej oraz międzynarodowej polityki klimatycznej i energetycznej. Najważniejszym komponentem modułu jest proces decyzyjny UE, który reguluje i wpływa na przygotowywanie przepisów z dziedziny energetyczno-klimatycznej. Ponadto uczestnicy kursu są przygotowywani w zakresie międzynarodowej polityki klimatycznej i energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektu geopolitycznego oraz wpływu jakie mają na nie międzynarodowe procesy.

3. ZARZĄDZANIE obejmuje kształcenie w zakresie kompetencji miękkich w pracy z zespołem ludzkim oraz twardych umiejętności dotyczących zarządzania projektami. Uczestnicy programu nabywają umiejętności w zakresie prawidłowego komunikowania się w ramach zespołów projektowych i budowania oraz podtrzymywania relacji w ramach prowadzonych zajęć. Ważnym aspektem kształcenia w tym module jest wskazanie podstawowych i zaawansowanych narzędzi służących analizowaniu i podejmowaniu decyzji. Kluczowym aspektem tego modułu jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami i pracy projektowej w sektorze publicznym.

4. WPROWADZENIE DO EKONOMII I FINANSÓW PUBLICZNYCH obejmuje podstawowe kształcenie w dziedzinie ekonomii i finansów. Uczestnicy po skończonym module będą mieć wiedzę i umiejętności z dziedziny mikro i makroekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania i analizowania danych makroekonomicznych oraz zastosowania mikroekonomii do regulacji rynku. W ramach modułu uczestnicy pozyskują wiedzę o systemie finansów publicznych oraz roli jaką w nim pełnią fundusze europejskie, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania polityki energetyczno-klimatycznej.

5. ZMIANY KLIMATU W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU obejmuje kształcenie w zakresie podstawowej wiedzy dotyczącej stanu środowiska, jego zmiany i czynników na nią wpływających. Uczestnicy programu zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności z dziedziny zarządzania środowiskiem, a także poznają stosowne regulacje prawne oraz technologie związane z ochroną środowiska.

CZĘŚĆ II

Kształcenie w zakresie modułów merytorycznych obejmujących zagadnienia transformacji energetycznej oraz klimatycznej mają za zadanie pozyskanie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu: najnowszych zasad funkcjonowania systemu energetycznego i jego powiązań ekonomicznych, ekologicznych i społecznych, formułowania wyzwań w zakresie polityki energetycznej, klimatycznej, odpadowej i środowiskowej, zastosowania najnowszych metod oceny technologii energetycznych, budowy zaawansowanych modeli techniczno-ekologiczno-ekonomicznych przedsięwzięć w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej, zrozumienia międzynarodowych procesów kształtujących politykę klimatyczną, energetyczną i środowiskową, oceny projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych w świetle kryteriów polityki energetyczno-klimatycznej, formułowania wymagań prawnych w zakresie energetyki i ochrony klimatu z uwzględnieniem zmian technologicznych i systemowych.

Zajęcia w tej części przewidziane są jako zajęcia specjalizacyjne, które są realizowane w trzech grupach dla trzech różnych specjalizacji.

Kandydaci już na etapie rekrutacji dokonają wyboru specjalizacji mającej na celu nabycie unikatowej, nowatorskiej i nowoczesnej wiedzy w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej i szczegółowego dopasowania kompetencji zawodowych do przyszłych potrzeb wynikających z polityki energetyczno-klimatycznej.

Wybór specjalizacji następuje w oparciu o preferencje kandydatów zgłoszone na etapie rekrutacji (wybór dwóch specjalizacji ze wskazaniem preferencji co do jednej z nich), oraz wyniki rekrutacji poszczególnych kandydatów.

Wyodrębniono trzy specjalizacje:

1. NOWOCZESNY SYSTEM ENERGETYCZNY obejmuje kształcenie z zakresu wyzwań stojących przed rozwojem sektora elektroenergetyki na całym świecie. W przyszłości system energetyczny będzie w głównej mierze zdecentralizowany — jest to model, w którym odchodzi się od dużych jednostek wytwórczych na rzecz systemu rozproszonego. W cyklu kształcenia specjalizacji poruszone są zagadnienia związane z OZE, elektromobilnością, magazynowaniem energii oraz integracją tych elementów w zakresie tworzenia wspólnej sieci o wysokim poziomie bezpieczeństwa jak też integracji pomiędzy jej poszczególnymi elementami oraz oddziaływania na inne elementy systemu oraz megatrendów energetycznych.

2. GOSPODARKA ZASOBAMI STRATEGICZNYMI PAŃSTWA obejmuje kształcenie z zakresu wyzwań stojących przed racjonalną gospodarką zasobami ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Polski. Ze względu na ograniczoność poszczególnych zasobów, w tym surowców naturalnych oraz konieczność racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami w ramach technologii jak też prawodawstwa powinny nastąpić szerokie zmiany. W cyklu kształcenia specjalizacji poruszane są zagadnienia związane z
gospodarką o obiegu zamkniętym, przetwarzaniem odpadów, gospodarką surowcami, biopaliwami, recyclingiem, efektywnością energetyczną.

3. INNOWACYJNE METODY OCHRONY KLIMATU obejmuje kształcenie z zakresu wyzwań dotyczących redukcji negatywnego oddziaływania człowieka na otaczające go środowisko naturalne. Oprócz ważnego zagadnienia, jakim jest transformacja energetyczno-klimatyczna należy pamiętać, że powinna się ona odbywać w sposób społecznie akceptowalny. W cyklu kształcenia specjalizacji poruszane są zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, ochroną oraz rekultywacją gleb i wody, oceną
oddziaływania technologii na środowisko, planowania przestrzennego oraz architektury. 

ZAJĘCIA JĘZYKOWE

Program merytoryczny, który jest realizowany w ramach Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej został uzupełniony o zajęcia z języka angielskiego. Zajęcia te mają charakter specjalistyczny i są dostosowane do programu zajęć z innych przedmiotów, poziomu uczestników potwierdzonego w trakcie naboru do programu, a także do potrzeb administracji publicznej i stale rosnących wymagań wobec kadry urzędniczej.

Na potrzeby uczestników programu ATEK program kształcenia języka angielskiego został przygotowany tak, aby obejmował możliwość opanowania języka specjalistycznego zarówno z dziedzin związanych z pracą w administracji publicznej (administracja, prawo, ekonomia, zagadnienia związane z Unią Europejską), jak też tych ściśle związanych z transformacją energetyczno-klimatyczną. 

Zajęcia językowe obejmują również przygotowanie uczestników do stażu zagranicznego, tak aby w sposób efektywny mogli wykonywać obowiązki służbowe w środowisku międzynarodowym i wykorzystać pobyt na stażu zagranicznym do nawiązania szerokich kontaktów z partnerami z instytucji stażowych i do jak najpełniejszego rozwoju zawodowego. Przygotowaniu takiemu służy także położenie nacisku na nabycie praktycznych kompetencji z zakresu zawodowej komunikacji w języku obcym, takich jak nauka efektywnej komunikacji, profesjonalnych prezentacji, skutecznych negocjacji oraz aktywnego uczestnictwa w spotkaniach i konferencjach.