I ETAP NABORU DO PROGRAMU ATEK

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

I etap naboru odbędzie się
w dniu 8 października br. (piątek) w siedzibie Szkoły – ul. Wawelska 56, Warszawa.

Warunkiem przystąpienia do pierwszego sprawdzianu, który będzie miał miejsce w dniu 8 października 2021 r. jest dostarczenie wydrukowanego i podpisanego formularza zgłoszenia (bez dodatkowych dokumentów tj. dyplomów). 

Ponadto należy zabrać ze sobą: 

– dokument potwierdzający tożsamość, 

– niezmywalny długopis z czarnym wkładem, bez funkcji ścierania, 

– maseczkę. 

 1. Rejestracja kandydatów będzie odbywała się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Prosimy o przybycie do KSAP bez zbędnej zwłoki i o nieodkładanie rejestracji do ostatniego momentu.  
 2. W budynku KSAP mogą przebywać wyłącznie kandydaci i pracownicy KSAP. Kandydaci nie mogą przyjść z osobami towarzyszącymi. 
 3. Kandydaci oraz pracownicy KSAP mają obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu rozpoczęcia sprawdzianu. Podczas pisania sprawdzianu kandydat może być bez maseczki. 
 4. Kandydaci piszą egzamin własnym czarnopiszącym długopisem, bez funkcji ścierania. Zabronione jest używanie ołówków oraz długopisów piszących innym kolorem niż czarny. Kandydaci nie mogą pożyczać długopisów od innych kandydatów. 
 5. Kandydaci zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) przed i po oraz w trakcie egzaminu. 
 6. KSAP nie zapewnia uczestnikom egzaminu posiłków, a w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i koniecznością zachowania reżimu sanitarnego, nie będzie też możliwości zakupienia na miejscu żadnego jedzenia – prosimy zatem o zabranie ze sobą kanapek, batoników, napojów itp. Dla chętnych kandydatów będzie dostępna tylko woda w butelkach.  

HARMONOGRAM I ETAPU NABORU 

8 października 2021 r. (piątek)


08.00 – 08.45       rejestracja kandydatów 

09.00 – 10.30      sprawdzian umiejętności (90 min.) 

10.30 – 11.00      przerwa 

11.00 – 13.30       sprawdzian znajomości języka angielskiego (150 min.) 

UWAGA!  

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi Zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w KSAP oraz o ich bezwzględne przestrzeganie na terenie budynku Szkoły.  

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące wszystkie osoby przebywające w budynku
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej 

ograniczające ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 

 1. Osoby z objawami nagłej infekcji dróg oddechowych (z przynajmniej jednym z objawów jak gorączka, duszność lub kaszel), a także osoby, które miały kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-19 w ostatnich 14 dniach nie powinny przebywać na terenie Szkoły. 
 2. W przypadku stwierdzenia u siebie objawów COVID-19 lub kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-19 w ostatnich 14 dniach należy powiadomić telefonicznie najbliższą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, zaś pracownik powinien ponadto poinformować przełożonego. 
 3. Osoby spoza KSAP mogą przebywać w budynku KSAP tylko jeśli jest to konieczne oraz po spełnieniu wszystkich wymogów bezpieczeństwa. 
 4. Osoby wchodzące do budynku KSAP zobowiązane się do dezynfekcji rąk przy recepcji KSAP i mogą zostać poddane bezdotykowemu pomiarowi temperatury. 
 5. W trakcie przemieszczania się po budynku oraz we wszystkich sytuacjach bezpośredniego kontaktu z innymi osobami obowiązuje noszenia maseczek. 
 6. Zwalnia się pracowników z noszenia maseczek podczas pracy w pokojach, jeśli w pokoju przebywa tylko jedna osoba. 
 7. Podczas przebywania w jednym pomieszczeniu kilku osób należy zachować odległość minimum 1,5 metra między osobami. 
 8. Na każdej sali szkoleniowej powinna zostać umieszczona informacja ile osób może przebywać jednocześnie w sali z uwzględnieniem, że na jedną osobą powinno przypadać min. 4 m2 powierzchni. 
 9. Pomieszczenia socjalne zostają wyłączone z użytkowania. 
 10. Należy regularnie wietrzyć pomieszczenia. 
 11. Codziennej dezynfekcji przez pracowników gospodarczych podlegają wszelkie urządzenia w częściach wspólnych, w szczególności: recepcja, łazienki, korytarze, winda, klamki drzwi, poręcze, wspólne drukarki i kopiarki. 
 12. Sale szkoleniowe podlegają dezynfekcji po każdym szkoleniu. 
 13. Należy przestrzegać ograniczeń liczby osób w łazience. Na drzwiach wejściowych umieszczone zostaną informacje na temat maksymalnej liczby osób, które mogą znajdować się wewnątrz. 
 14. Z windy może jednocześnie korzystać tylko jedna osoba. Ograniczenie nie dotyczy oczywistych wskazań typu ograniczenia ruchowe lub przewóz ciężkich materiałów. 

Ogólne zasady naboru:

 • elektroniczne składanie zgłoszeń – formularz zgłoszenia uzupełniany za pośrednictwem Webankiety
 • dwa selekcyjne etapu naboru:
  • sprawdzian znajomości języka angielskiego na poziomie B2 oraz sprawdzian umiejętności
  • rozmowa kwalifikacyjna
 • do rozmowy kwalifikacyjnej przystąpią kandydaci, którzy uzyskają jednocześnie ze sprawdzianu językowego i sprawdzianu umiejętności wymagany próg punktowy ustalony przez Komisję Rekrutacyjną;
 • rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana będzie z kandydatem na podstawie przekazanych przez Komisję materiałów merytorycznych, dodatkowo kandydat otrzyma pytanie w języku angielskim;
 • Komisja Rekrutacyjna ustali listę kandydatów zakwalifikowanych do uczestnictwa w programie oraz listę rezerwową.

Wymagania formalne

O przyjęcie do ATEK mogą ubiegać się osoby, które:

 • legitymują się wykształceniem wyższym na kierunkach technicznych lub przyrodniczych. Lista kierunków spełniających wymagania formalne znajduje się poniżej*;
 • znają język angielski na poziomie B2;
 • spełniają wymagania umożliwiające przyszłe zatrudnienie w administracji publicznej tj.:
  • są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej;
  • korzystają z pełni praw publicznych;
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

*Lista dopuszczalnych kierunków

automatyka i robotyka
automatyka i robotyka stosowana
biogospodarka
budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego
budownictwo zrównoważone
chemia jądrowa
chemia zrównoważonego rozwoju
chłodnictwo i klimatyzacja odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna
ekologiczne źródła energii
elektromobilność
elektromobilność i energia odnawialna
elektronika

 

 

elektrotechnika
energetyka
energetyka i chemia jądrowa
energetyka odnawialna i zarządzanie energią
geoinżynieria i eksploatacja surowców
gospodarka obiegu zamkniętego
gospodarka odpadami
gospodarka przestrzenna
gospodarka wodna
górnictwo i geologia
informatyka
inteligentne miasta
inżynieria i monitoring środowiska
inżynieria kształtowania środowiska

 

inżynieria naftowa i gazownicza
inżynieria odnawialnych źródeł energii
inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
inżynieria środowiska
mechanika i budowa maszyn
nowoczesne technologie paliwowe
ochrona środowiska
odnawialne źródła energii
paliwa alternatywne
rewitalizacja terenów zdegradowanych
technologie obiegu zamkniętego
technologie ochrony środowiska
telekomunikacja
zielone technologie

lub kierunki pokrewne

Formularz zgłoszeniowy do programu ATEK znajduje się pod adresem: 

https://atek.webankieta.pl/

UWAGA! NASTĄPIŁY ZMIANY W HARMONOGRAMIE NABORU DO PROGRAMU ATEK

HARMONOGRAM NABORU DO PROGRAMU

AKADEMIA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ**

od 11 sierpnia 2021 

Uruchomienie formularza zgłoszenia 

do 30 września 2021 

4 października 2021 

8 października 2021 

 

 

19 października 2021 

 

19 października 2021 

 

od 25 do 27 października 2021 


27 października 2021 

 

2 listopada 2021 

Składanie zgłoszeń 

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zatwierdzające listę kandydatów 

I etap rekrutacji: 

 • g. 9.00-10.30 – sprawdzian umiejętności 

 • g. 11.00-13.30 – sprawdzian językowy 

Zatwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wyników i ustalenie listy  

osób dopuszczonych do kolejnego etapu rekrutacji 

Przekazanie informacji zakwalifikowanym do rozmów wraz  

z materiałami 

II etap rekrutacji: 

 • rozmowa kwalifikacyjna 

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zatwierdzające wyniki  

i listę kandydatów 

Inauguracja Programu ATEK 

**W razie przywrócenia obostrzeń epidemiologicznych, organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie naboru.